Οι αρχές της ποιότητας των δεδομένων

Οι αρχές της ποιότητας των δεδομένων

  • Μαΐου 2018
  • Posted By admin
  • 0 Comments

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας σύμφωνα με τον GDPR οφείλει να τηρεί τις αρχές της ποιότητας των δεδομένων σε κάθε δραστηριότητα επεξεργασίας.

  • Σύμφωνα με την αρχή της περιορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων, τα δεδομένα διαγράφονται εφόσον δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
  • Οι παρεκκλίσεις από την αρχή της περιορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των δεδομένων προβλέπονται από τον νόμο και απαιτούν ειδικές εγγυήσεις για την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων.

α) Η αρχή της συνάφειας των δεδομένων

Υφίστανται επεξεργασία μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι «πρόσφορα, προσήκοντα και όχι υπέρμετρα σε σχέση με τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία». Οι κατηγορίες δεδομένων που επιλέγονται προς επεξεργασία πρέπει να είναι αναγκαίες για την επίτευξη του διακηρυγμένου γενικού στόχου της επεξεργασίας, ο δε υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να περιορίζει αυστηρά τη συλλογή δεδομένων σε όσα παρουσιάζουν άμεση συνάφεια προς τον συγκεκριμένο σκοπό που επιδιώκεται με την επεξεργασία.

Στη σύγχρονη κοινωνία, η αρχή της συνάφειας των δεδομένων έχει και μία πρόσθετη πτυχή: αξιοποιώντας τις προηγμένες τεχνολογίες για την προστασία της ιδιωτικότητας, ενίοτε είναι δυνατόν να αποφεύγεται πλήρως η χρήση προσωπικών δεδομένων ή να χρησιμοποιούνται ψευδωνυμοποιημένα δεδομένα, τα οποία αποτελούν μια φιλική για την προστασία της ιδιωτικότητας λύση . Αυτό ισχύει κυρίως για τα συστήματα επεξεργασίας μεγάλου όγκου δεδομένων.

β) Η αρχή της ακρίβειας των δεδομένων

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας που έχει στην κατοχή του προσωπικά δεδομένα δεν πρέπει να τα χρησιμοποιεί χωρίς να λάβει μέτρα τα οποία διασφαλίζουν με εύλογο βαθμό βεβαιότητας ότι τα δεδομένα είναι ακριβή και ενημερωμένα. Η υποχρέωση διασφάλισης της ακρίβειας των δεδομένων πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο του σκοπού της επεξεργασίας των δεδομένων.

γ) Η αρχή της περιορισμένης διάρκειας διατήρησης των δεδομένων

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της Οδηγίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και, ομοίως, σύμφωνα με το άρθρο 5 στοιχείο ε) της Σύμβασης 108, τα κράτη μέλη υποχρεούνται να διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά δεδομένα «διατηρούνται με μορφή που επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των προσώπων στα οποία αναφέρονται μόνον κατά τη διάρκεια περιόδου που δεν υπερβαίνει την απαιτούμενη για την επίτευξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί ή για τους οποίους αργότερα υφίστανται επεξεργασία». Συνεπώς, μετά την επίτευξη των εν λόγω σκοπών, τα δεδομένα πρέπει να διαγράφονται.

Comments